34 Shàng chuáng fú zaì háizi shēnshang , kǒu duì kǒu , yǎn duì yǎn , shǒu duì shǒu . jì fú zaì háizi shēnshang , háizi de shēntǐ jiù jiànjiàn wēnhé le .