40 Dǎo chūlai gĕi zhòngrén chī , chī de shíhou , dōu hǎnjiào shuō , shén rén nǎ , guō zhōng yǒu zhì sǐ de dú wù . suǒyǐ zhòngrén bùnéng chī le .