42 Yǒu yī gèrén cóng bā lì shā lì shā lái , daì zhe chū shóu dàmaì zuò de bǐng èr shí gè , bìng xīn suì zǐ , zhuāng zaì kǒudai lǐ sòng gĕi shén rén . shén rén shuō , bǎ zhèxie gĕi zhòngrén chī .