1 Yàlán wáng de yuán shuaì nǎi màn zaì tā zhǔrén miànqián wèi zūn wéi dà , yīn Yēhéhuá céng jiè tā shǐ Yàlán rén déshèng . tā yòu shì dà néng de yǒng shì , zhǐshì zhǎng le dàmáfēng .