12 Dàmǎsè de hé yà ba ná hé fǎ Ěr fǎ qǐbù bǐ Yǐsèliè de yīqiè shuǐ gèng hǎo ma . wǒ zaì nàli shù yù bùdé jiéjìng ma . yúshì qì fèn fèn dì zhuǎn shēn qù le .