13 Tāde púrén jìn qián lái , duì tā shuō , wǒ fù a , xiānzhī ruò fēnfu nǐ zuò yī jiàn dà shì , nǐ qǐbù zuò ma . hékuàng shuō nǐ qù shù yù ér dé jiéjìng ne .