14 Yúshì nǎi màn xià qù , zhào zhe shén rén de huà , zaì Yuēdànhé lǐ shù yù qī huí . tāde ròu fù yuán , hǎoxiàng xiǎo háizi de ròu , tā jiù jiéjìng le .