23 Nǎi màn shuō , qǐng shòu èr tā lián dé . zaì sān dì qǐng shòu , biàn jiāng èr tā lián dé yínzi zhuāng zaì liǎng gè kǒudai lǐ , yòu jiāng liǎng tào yīshang jiāo gĕi liǎng gè púrén . tāmen jiù zaì jī hā xī qiántou tái zhe zǒu .