26 Yǐlìshā duì tā shuō , nà rén xià chē zhuǎn huí yíng nǐde shíhou , wǒde xīn qǐ méiyǒu qù ne . zhè qǐ shì shòu yínzi , yīshang , mǎi gǎnlǎn yuán , pútaóyuán , niú yáng , pú bì de shíhou ne .