27 Yīncǐ , nǎi màn de dàmáfēng bì zhānrǎn nǐ hé nǐde hòuyì , zhídào yǒngyuǎn . jī hā xī cóng Yǐlìshā miànqián tuì chū qù , jiù zhǎng le dàmáfēng , xiàng xuĕ nàyàng bái .