8 Shén rén Yǐlìshā tīngjian Yǐsèliè wáng sī liè yīfu , jiù dǎfa rén qù jiàn wáng , shuō , nǐ wèishénme sī le yīfu ne . kĕ shǐ nà rén dào wǒ zhèlǐ lái , tā jiù zhīdào Yǐsèliè zhōng yǒu xiānzhī le .