12 Yǒu yī gè chénpú shuō , wǒ zhǔ , wǒ wáng . wú rén bāngzhu tā , zhǐyǒu Yǐsèliè zhōng de xiānzhī Yǐlìshā , jiāng wáng zaì wòfáng suǒ shuō de huà gàosu Yǐsèliè wáng le .