19 Yǐlìshā duì tāmen shuō , zhè bú shì nà dào , yĕ bú shì nà chéng . nǐmen gēn wǒ qù , wǒ bì lǐng nǐmen dào suǒ xúnzhǎo de rén nàli . yúshì lǐng tāmen dào le sǎ Mǎlìyà .