22 Huídá shuō , bùkĕ jī shā tāmen . jiù shì nǐ yòng dāo yòng gōng lǔ lái de , qǐ kĕ jī shā tāmen ma ( huò zuò yĕ bùkĕ jī shā , hékuàng zhèxie rén ne ) . dāng zaì tāmen miànqián shè bǎi yǐnshí , shǐ tāmen chī hē huí dào tāmende zhǔrén nàli .