6 Yīnwei zhǔ shǐ Yàlán rén de jūnduì tīngjian chē mǎ de shēngyīn , shì dà jūn de shēngyīn . tāmen jiù bǐcǐ shuō , zhè bì shì Yǐsèliè wáng huì mǎi Hèrén de zhū wáng hé Āijí rén de zhū wáng lái gōngjī wǒmen .