8 Nàxiē zhǎngdà má fēng de dào le yíng bian , jìn le zhàngpéng , chī le hē le , qiĕ cóng qízhōng ná chū jīn yín hé yīfu lái , qù shōucáng le . huí lái yòu jìn le yī zuò zhàngpéng , cóng qízhōng ná chū cáiwù lái qù shōucáng le .