1 Yǐlìshā céng duì suǒ jiùhuó zhī zǐ de nà fùrén shuō , nǐ hé nǐde quán jiā yào qǐshēn wǎng nǐ kĕ zhù de dìfang qù zhù , yīnwei Yēhéhuá méng jīhuāng jiàng zaì zhè dì qī nián .