21 Yuēlán shuaìlǐng suǒyǒude zhàn chē wǎng sǎ yì qù , yè jiān qǐlai , gōngdǎ wéi kùn tāde Yǐdōng rén hé chē bīng zhǎng . Yóudà bīng jiù taópǎo , gè huí gè jiā qù le .