5 Jī hā xī gàosu wáng Yǐlìshā rúhé shǐ sǐ rén fùhuó , qià qiǎo Yǐlìshā suǒ jiùhuó , tā érzi de nà fùrén wèi zìjǐ de fángwū tiándì lái āigào wáng . jī hā xī shuō , wǒ zhǔ wǒ wáng , zhè jiù shì nà fùrén , zhè shì tāde érzi , jiù shì Yǐlìshā suǒ jiùhuó de .