6 Wáng wèn nà fùrén , tā jiù bǎ nà shì gàosu wáng . yúshì wáng wèi tā paì yī gè taì jiān , shuō , fán shǔ zhè fùrén de dōu hái gĕi tā , zì cóng tā líkāi bĕn dì zhídào jīnrì , tā tiándì de chūchǎn yĕ dōu hái gĕi tā .