12 Tāmen shuō , zhè shì jiǎ huà , nǐ jū shí dì gàosu wǒmen . huídá shuō , tā rúcǐ rúcǐ duì wǒ shuō . tā shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ gāo nǐ zuò Yǐsèliè wáng .