15 Dàn Yuēlán wáng huí dào yé sī liè , yīzhì yǔ Yàlán wáng hā xuē dǎzhàng suǒ shòu de shāng . yé hù shuō , ruò hé nǐmen de yìsi , jiù bùróng rén taó chū chéng wǎng yé sī liè bàoxìn qù .