19 Wáng yòu dǎfa yī gè qí mǎ de qù . zhè rén dào le tāmen nàli , shuō , wáng wèn shuō , píngān bù píngān . yé hù shuō , píngān bù píngān yǔ nǐ hé gān . nǐ zhuǎn zaì wǒ hòutou ba .