25 Yé hù duì tāde jūnzhǎng bì jiǎ shuō , nǐ bǎ tā pāo zaì yé sī liè rén ná bǎi de tiánjiān . nǐ dāng zhuī xiǎng , nǐ wǒ yītóng zuò chē gēnsuí tā fù yà hā de shíhou , Yēhéhuá duì yà hā suǒ shuō de yùyán ,