27 Yóudà wáng yà hā xiè jiàn zhè guāngjǐng , jiù cóng yuán tíng zhī lù taópǎo . yé hù zhuīgǎn tā , shuō , bǎ zhè rén yĕ shā zaì chē shàng . dào le kàojìn yǐ bǎi lián de gū Ěr pō shàng jī shāng le tā . tā taó dào Mǐjíduō , jiù sǐ zaì nàli .