3 Jiāng píng lǐ de gāo yóu dǎo zaì tā tóu shàng , shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ gāo nǐ zuò Yǐsèliè wáng . shuō wán le , jiù kāi mén taópǎo , búyào chíyán .