19 Yàlún duì Móxī shuō , jīntiān tāmen zaì Yēhéhuá miànqián xiànshang shú zuì jì hé Fánjì , wǒ yòu yùjiàn zhèyàng de zāi , ruòo jīntiān chī le shú zuì jì , Yēhéhuá qǐnéng kàn wéi mĕi ne .