7 Jìsī yào xiàn zaì Yēhéhuá miànqián , wèi tā shú zuì , tāde xuè yuán jiù jiéjìng le . zhè tiaólì shì wèi shēngyù de fùrén , wúlùn shì shēng nán shēng nǚ .