13 Jìsī jiù yào chákàn , quán shēn de ròu ruò zhǎng mǎn le dàmáfēng , jiù yào déng nà huàn zāi bìng de wéi jiéjìng , quán shēn dōu biàn wéi bái , tā nǎi jiéjìng le .