20 Jìsī yào chákàn , ruò xiàn xiàng wā yú pí , qí shàng de maó yĕ biàn bái le , jiù yào déng tā wéi bú jiéjìng , shì dàmáfēng de zāi bìng fā zaì chuāng zhōng .