30 Jìsī jiù yào chákàn , zhè zāi bìng xiàn xiàng ruò shēn yú pí , qí jiàn yǒu xì huáng maó , jiù yào déng tā wèi bù jiéjìng , zhè shì tóu jiè , shì tóu shàng huò shì hú xū shàng de dàmáfēng .