42 Tóu tū chǔ huò shì dǐng mén tū chǔ ruò yǒu bái zhōng daì hóng de zāi bìng , zhè jiù shì dàmáfēng fā zaì tā tóu tū chǔ huò shì dǐng mén tū chǔ ,