56 Xǐ guò yǐhòu , jìsī yào chákàn , ruò jiàn nà zāi bìng fā àn , tā jiù yào bǎ nà zāi bìng cóng yīfu shàng , pí zǐ shàng , jìng shàng , wĕi shàng , dōu sī qù .