6 Dì qī tiān , jìsī yào zaì chákàn tā , ruò zāi bìng fā àn , érqiĕ méiyǒu zaì pí shàng fāsǎn , jìsī yào déng tā wèi jiéjìng , yuánlái shì xuǎn , nà rén jiù yào xǐ yīfu , de wéi jiéjìng .