7 Dàn tā wéi de jiéjìng , jiàng shēntǐ gĕi jìsī chákàn yǐhòu , xuǎn ruò zaì pí shàng fāsǎn kāi le , tā yào zaì jiàng shēntǐ gĕi jìsī chákàn .