31 Jiù shì tā suǒ néng bàn de , yī zhǐ wèi shú zuì jì , yī zhǐ wèi Fánjì , yǔ sù jì yītóng xiànshang , jìsī yào zaì Yēhéhuá miànqián wèi tā shú zuì .