36 Jìsī hái méiyǒu jìn qù chákàn zāi bìng yǐqián , jiù yào fēnfu rén bǎ fángzi téng kòng , miǎndé fángzi lǐ suǒyǒude dōu chéng le bù jiéjìng , ránhòu jìsī yào jìn qù chákàn fángzi .