51 Bǎ xiāng bǎi mù , niúxī cǎo , zhūhóngsē xiàn , bìng nà huó diǎo , dōu zhàn zaì beì zǎi de diǎo xuè zhōng yǔ huó shuǐ zhōng , yòng yǐ sǎ fángzi qī cì .