7 Yòng yǐ zaì nà zhǎngdà má fēng qiú jiéjìng de rénshēn shàng sǎ qī cì , jiù déng tā wéi jiéjìng , yòu bǎ huó niǎo fàng zaì tiānyĕ lǐ .