9 Dì qī tiān , zaì bǎ tóu shàng suǒyǒude tóufa yǔ hú xū , méi maó , bìng quán shēn de maó , dōu tì le , yòu yào xǐ yīfu , yòng shuǐ xǐ shēn , jiù jiéjìng le .