We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
25 Nǚrén ruò zaì jìng qī yǐwaì huàn duō rì de xuè lòu , huò shì jìng qī guò cháng , yǒu le lòu zhèng , tā jiù yīn zhè lòu zhèng bù jiéjìng , yǔ tā zaì jìng qī bù jiéjìng yíyàng .