2 Yào gàosu nǐ gēge Yàlún , bùkĕ suí shí jìn shèng suǒ de mànzǐ neì , dào jǔ shàng de shī ēn zuò qián , miǎndé tā sǐwáng , yīnwei wǒ yào cóng yún zhōng xiǎnxiàn zaì shī ēn zuò shàng .