21 Liǎng shǒu àn zaì yáng tóu shàng , chéngrèn Yǐsèliè rén zhū bān de zuìniè guò fàn , jiù shì tāmen yīqiè de zuìqiā , bǎ zhè zuì dōu guī zaì yáng de tóu shàng , jiè zhe suǒ paì zhī rén de shǒu , sòng dào kuàngyĕ qù .