27 Zuò shú zuì jì de gōngniú hé gōng shānyáng de xuè jì daì rù shèng suǒ shú zuì , zhè niú yáng jiù yào bān dào yíng waì , jiāng pí , ròu , fèn yòng huǒ fùnshāo .