10 Fán Yǐsèliè jia zhōng de rén , huò shì jìjū zaì tāmen zhōngjiān de waìrén , ruò chī shénme xuè , wǒ bì xiàng nà chī xuè de rén biàn liǎn , bǎ tā cóng mín zhōng jiǎnchú .