4 Ruò wèicéng qiā dào huì mù ménkǒu , Yēhéhuá de zhàngmù qián xiàn gĕi Yēhéhuá wéi gōngwù , liúxuè de zuì bì guī dào nà rénshēn shàng . tā liú le xuè , yào cóng mín zhōng jiǎnchú .