24 Zaì zhè yīqiè de shì shàng , nǐmen dōu bùkĕ diànwū zìjǐ , yīnwei wǒ zaì nǐmen miànqián suǒ zhú chū de liè bāng , zaì zhè yīqiè de shì shàng diànwū le zìjǐ .