34 Hé nǐmen tóngjū de waìrén , nǐmen yào kàn tā rú bĕn dì rén yíyàng , bìng yào aì tā rú jǐ , yīnwei nǐmen zaì Āijí dì yĕ zuò guò jìjū de . wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén .