14 Ruò xiàng Yēhéhuá xiàn chū shú zhī wù wéi sùjì , yào xiànshang hōng le de hé suì zǐ , jiù shì zhá le de xīn suì zǐ , dàng zuò chū shú zhī wù de sùjì .