16 Jìsī yào bǎ qízhōng zuòwéi jìniàn de , jiù shì yī xiē zhá le de hé suì zǐ hé yī xiē yóu , bìng suǒyǒude rǔxiāng , dōu fùnshāo , shì xiàng Yēhéhuá xiàn de huǒ jì .